Leveringsvoorwaarden

Hier vind je de leveringsvoorwaarden van SUE | Behavioural Design. Ons ultieme doel is om je extreem enthousiast en buitengewoon tevreden te maken met onze diensten, dus heb je nog vragen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden SUE | Behavioural Design

SUE Behavioural Design, is een handelsnaam van SUE Amsterdam B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54111757.

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening van SUE Amsterdam B.V., handelend onder de naam SUE Behavioural Design, hierna verder te noemen SUE BD, en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en leveringen door of namens SUE BD.
b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
c. Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Offertes en Aanbiedingen

a. Aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Prijzen zijn exclusief BTW.
b. In aanbiedingen en offertes vermelde termijnen zijn steeds indicatief en beginnen pas te lopen vanaf het moment dat de opdrachtgever alle verzochte informatie en materialen correct, volledig en bruikbaar heeft aangeleverd.

3. Opdrachten

a. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door SUE BD van de opdracht.
b. SUE BD start niet eerder met de uitvoering van de opdracht dan na ontvangst van een PO-nummer indien van toepassing.
c. Honorering van SUE BD vindt plaats conform de afspraken vastgelegd in de opdracht c.q. de begroting.
d. SUE BD is gerechtigd om derden in te inschakelen bij de uitvoering van de opdracht.
e. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, en/of wijzigingen in de planning zijn pas bindend indien deze tijdig en schriftelijk zijn overeengekomen.
f. Wijzigingen in de opdracht en/of de planning en/of een te laat aanleveren van informatie en materialen door opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de eerder overeengekomen termijnen/doorlooptijden niet haalbaar zijn.
g. De meerkosten ten gevolge van wijzigingen en of te late aanlevering komen ten laste van de opdrachtgever. SUE BD informeert de opdrachtgever zo snel mogelijk over de financiële en/of kwalitatieve gevolgen.
h. In geval van intrekking van de opdracht, voordat deze is voltooid, is de klant de reeds geïnvesteerde uren en gemaakte kosten aan SUE BD verschuldigd.

4. Verplichtingen opdrachtgever

a. De opdrachtgever verstrekt SUE BD alle informatie en materialen, die relevant zijn voor een juiste en kwalitatieve uitvoering van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en wijze.
b. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en materialen.
c. De opdrachtgever spant zich in voor een actieve participatie van de voor of namens hem aan sprints en/of trainingen deelnemende personen ten einde zo een succesvolle afronding van de opdracht te bevorderen.
d. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de aan sprints en/of trainingen deelnemende personen gebonden zijn aan de met betrekking tot de voor hen relevante artikelen van deze voorwaarden (art 7 aansprakelijkheid, art 8 Vertrouwelijkheid en geheimhouding, art 9 intellectuele eigendom en art 10 privacy).

5. Verplichtingen SUE BD

a. SUE BD levert een inspanningsverplichting en voert de overeenkomst uit conform de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
b. SUE BD zal gekwalificeerde begeleiders en docenten inzetten in de sprint respectievelijk in company training en spant zich in voor een succesvolle afronding van de opdracht.
c. SUE BD zal de van de opdrachtgever in het kader van de opdracht ontvangen informatie en materialen vertrouwelijk behandelen en deze desgewenst na afloop van de opdracht aan de opdrachtgever retourneren en of vernietigen.

6. Facturering en Betaling

a. SUE BD factureert 75% van de in de geaccordeerde begroting overeengekomen bedragen voorafgaand aan de sprint of training en 25% na afloop.
b. SUE BD hanteert een betalingstermijn van 15 dagen met dien verstande dat de eerste tranche van 75% voor aanvang van sprint of training op het opgegeven IBAN-rekeningnummer moet zijn ontvangen. Bezwaar tegen (een gedeelte van) een factuur en/of de uitvoering laat de plicht tot tijdige en volledige betaling van de factuur onverlet.
c. In geval van niet, niet-tijdige of niet-volledige nakoming van de betalingsverplichting, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat aanmaning is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de opdrachtgever over de hoofdsom de wettelijke handelsrente verschuldigd. SUE BD is vanaf dat moment gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
d. In geval opdrachtgever in gebreke blijft, zal SUE BD tot invordering overgaan en komen alle redelijke kosten van invordering voor rekening van opdrachtgever, met een minimum van € 250, -.

7. Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van SUE BD en enig (rechts)persoon die bij de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst is ingeschakeld (hierna te noemen SUE BD plus), is steeds beperkt tot directe schade en tot de voor de opdracht overeengekomen prijs.
b. SUE BD plus is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, of andere zaken, geen uitgezonderd.
c. SUE BD plus is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de voor of namens opdrachtgever aan sprints en/of trainingen deelnemende personen.
d. SUE BD plus is niet aansprakelijk voor fouten van welke aard ook in de van haar afkomstige door begeleiders en docenten gebruikte bescheiden en materialen, zoals bedoeld hierna in artikel 8.a, en/of in de door hen mondeling verstrekte informatie en adviezen.
e. Aansprakelijkheid van SUE BD plus voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid is niet uitgesloten.

8. Intellectuele eigendomsrechten

a.De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs-, model-, merk- en handelsnaamrechten op de grafische interface van de website van SUE BD en op de teksten en afbeeldingen daarop, en op de door SUE BD in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever en de voor of namens hem aan het traject deelnemende personen verstrekte materialen, zoals maar niet beperkt tot syllabi, publicaties, templates, modellen, systemen, strategieën, structuren, tools, logo’s en pay-offs, rusten exclusief bij SUE BD en / of derden, waarmee SUE BD licentie-afspraken heeft.
b. SUE | Influence Framework, SUE | Behavioural Design Canvas, SUE | Behavioural Design Method en SUE | Behavioural Ideation Model zijn handelsnamen van SUE BD BV. SUE is een geregistreerd merk van SUE BD.
c. De door SUE BD verstrekte materialen zijn uitsluitend voor eigen gebruik bestemd in het kader van de opdracht en mogen door de opdrachtgever en de aan het traject deelnemende personen alleen worden gebruikt binnen het kader daarvan.
d. Ieder vergaand gebruik of exploitatie van deze materialen levert een inbreuk en daarmee overtreding van deze bepaling door de opdrachtgever op.

9. Vertrouwelijkheid en Geheimhouding

a. De opdrachtgever en SUE BD (hierna: partijen) zijn over en weer vertrouwelijke behandeling en geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter beschikking gestelde gegevens, informatie, opdrachten, werkzaamheden en materialen, waaronder begrepen de van SUE afkomstige offertes, ideeën, adviezen, concepten en andere bescheiden en materialen, zoals maar niet beperkt tot syllabi, publicaties, templates, modellen, systemen, strategieën, structuren, tools, logo’s en pay-offs (hierna: ‘de gegevens’), die naar hun aard vertrouwelijk zijn en/of hebben te gelden als beschermd door enig recht van intellectuele eigendom of recht op bescherming van bedrijfsgeheimen.
b. Partijen zullen ‘de gegevens’ uitsluitend gebruiken in het kader van de verwerving en/of uitvoering van de opdracht en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming delen met derden anders dan de personen die voor of namens opdrachtgever aan sprints en/of trainingen deelnemen dan wel voor of namens SUE BD een bijdrage leveren aan de uitvoering ervan.
c. Ieder verdergaand gebruik of exploitatie van ‘de gegevens’ levert een inbreuk en daarmee overtreding van deze bepaling op.
d. Partijen verplichten zich ertoe van zowel de in het vorige lid bedoelde personen als derden eenzelfde vertrouwelijke behandeling en geheimhouding van ‘de gegevens’ te verlangen.

10. Privacy

a. De gegevens, die de opdrachtgever verstrekt, worden door SUE BD uitsluitend gebruikt voor administratieve en communicatieve redenen verband houdend met de sprint of training en de uitvoering ervan.
b. Mogelijk worden er tijdens of bij de afsluiting van de sprint of training foto’s van participanten gemaakt ten behoeve van de aan sprints en trainingen gerelateerde publiciteit van SUE BD via internet en sociale media. Voorafgaand aan het maken van foto’s zal toestemming gevraagd worden. Deze toestemming kan altijd worden herroepen.
c. SUE BD handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie het privacy statement van SUE BD BV op de website.

11. Sprints

a. Sprints worden zoveel mogelijk op opeenvolgende dagen gepland om efficiëntie en leereffect te vergroten.
b. Indien is overeengekomen dat de sprint plaats vindt bij opdrachtgever dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor catering, beamer, flipover, markers, post-its en eventueel andere benodigde materialen en voorzieningen, tenzij uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk anders is afgesproken. Tevens zullen dan door SUE BD additioneel reis-, parkeer- en verblijfkosten voor docenten en begeleiding ter plaatse in rekening worden gebracht.

12. In Company Training

a. Indien de in company training niet bij SUE BD plaatsvindt, is de begroting exclusief externe locatie- en cateringkosten en overige benodigde voorzieningen, en zullen partijen voorafgaand schriftelijke afspraken maken over locatie, catering en aanwezigheid benodigde presentatiematerialen zoals beamer, flipover, stiften en post-its en overige benodigde voorzieningen en de daarvoor te maken kosten, die voor rekening van opdrachtgever zijn.
b. Alle op de begroting genoemde kosten zijn inbegrepen, meerkosten of extra leveringen worden altijd eerst met de opdrachtgever overlegd.

13. Annulering

a. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk voor de aanvangsdatum van de sprint of in company training. Daarbij gelden de navolgende annuleringskosten (% van de overeengekomen opdracht c.q. begroting) die door SUE BD alsdan in rekening gebracht kunnen worden:

i. Tot twee maanden ervoor:  20%
ii. Tussen twee maanden en één maand ervoor:  25%
iii. Tussen één maand en 2 weken ervoor:  50%
iv. Minder dan 2 weken ervoor: 100%

14. Overmacht

a. In geval partijen door overmacht verhinderd zijn de overeengekomen opdracht volledig en/of tijdig uit te voeren, hebben zij het recht de uitvoering op te schorten of, nadat twee maanden na het ontstaan van de overmacht verstreken is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met een schriftelijke verklaring, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden. Opdrachtgever zal in dat geval de kosten van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht vergoeden.
b. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW worden tot omstandigheden van overmacht mede gerekend onteigening of confiscatie van voorzieningen; oorlog, vijandelijkheden, rebellie, terroristische activiteiten, lokale, regionale of nationale noodsituaties, sabotage of rellen; aardbeving, overstroming of andere extreme gevolgen van ongewoon zware weersomstandigheden; brand, explosies of andere rampen; epidemieën, pandemieën, quarantainemaatregelen; stroomstoring, computervirus, computer hack, storing in telecommunicatie-infrastructuur; overheidsmaatregelen; staking en werkonderbreking; wanprestatie van toeleveranciers of andere derden en in het algemeen alle van buitenkomende onvoorzienbare oorzaken en omstandigheden waar partijen geen invloed op hebben.

15. Boeten en Geschillen

a. Indien de opdrachtgever het bepaalde in artikel 8 (vertrouwelijkheid en geheimhouding) en/of art 9 (intellectuele eigendom) overtreedt, ongeacht of de overtreding aan hem kan worden toegerekend, verbeurt de opdrachtgever jegens SUE BD zonder voorafgaande ingebrekestelling of juridische procedure een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000, – (vijftigduizend euro) per overtreding en een bedrag van € 5.000, – (vijfduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt een en ander onverlet het recht om tevens schadevergoeding te vorderen.
b. Op deze algemene voorwaarden en de met SUE BD gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
c. Geschillen over deze algemene voorwaarden en de met SUE BD gesloten overeenkomst of die daaruit voortvloeien zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Algemene Leveringsvoorwaarden SUE | Behavioural Design Academy

SUE Behavioural Design Academy is een handelsnaam van SUE Amsterdam BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54111757.

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de via de website (https://sue-old.inthemake.nl/ ) van SUE Behavioural Design Academy (hierna SUE BDA) aangeboden en geboekte opleidingen en trainingen.
b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
c. Toepasselijkheid van voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aanbod

a. Het aanbod van opleidingen en trainingen is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid en voldoende belangstelling.
b. Klanten kunnen hun aanmelding binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst kosteloos herroepen door een email met daarin de mededeling tot annulering of herroeping van de aanmelding aan info@sueamsterdam.com te sturen. Reeds ontvangen cursusmateriaal dient alsdan gelijktijdig compleet in originele verpakking en onbeschadigd te worden geretourneerd.

3. Overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door SUE BDA van de aanmelding voor deelname en wordt aangegaan voor de duur van de desbetreffende opleiding/training.
b. SUE BDA werkt vanuit de missie ‘to unlock the power of behavioural psychology to nudge people into making better choices in work, life, and play’. SUE BDA behoudt zich daarom het recht voor om aanmelding van personen te weigeren, bijvoorbeeld van personen die werken of betrokken zijn bij een organisatie die racisme, seksisme, het gebruik van alcohol/drugs/tabak promoot, dierenrechten schendt of enige andere vorm van ongezond of onethisch gedrag promoot.
c. SUE BDA spant zich in een kwalitatieve opleiding/training te leveren met gekwalificeerde docenten en spant zich ervoor in dat de klant deze met het beoogde gevolg afrondt.
d. Klant spant zich in om met volle overgave en inzet in de opleiding/training te participeren ten einde deze met het beoogde gevolg af te kunnen ronden.

4. Prijs en betaling

a. Vermelde prijzen zijn inclusief de kosten voor de op de website vermelde cursusmaterialen en exclusief btw.
b. SUE BDA factureert de prijs voor de opleiding/training onmiddellijk na bevestiging van de aanmelding.
c. SUE BDA hanteert een betalingstermijn van 7 dagen, tenzij anders vermeld en met dien verstande dat het cursusgeld altijd door SUE BDA op het opgegeven IBAN-nummer voor aanvang van de opleiding/training moet zijn ontvangen.
d. Betaling in maximaal 5 termijnen is mogelijk op basis van automatische incasso, mits bij aanmelding verzocht en toegestaan.
e. In geval van niet, niet-tijdige of niet-volledige nakoming van de betalingsverplichting is SUE BDA gerechtigd de klant, na deze in verzuim te hebben gesteld, van (verdere) deelname aan de cursus uit te sluiten zonder dat dit de nakoming van de volledige betalingsplicht tenietdoet. Tevens kan SUE BDA de gemaakte redelijke kosten voor invordering in rekening brengen, met een minimumbedrag van € 250,-.

5. Annulering

a. SUE BDA kan -uitsluitend ter harer beoordeling- een opleiding/training annuleren onder aanbieding ter vrije keuze door de klant van deelname op een andere datum of van een voucher voor of restitutie van het (reeds) ontvangen cursusgeld.
b. De klant kan zijn aanmelding voor de aanvang van de opleiding/training annuleren. Daarbij is de klant de navolgende percentages van het cursusbedrag verschuldigd te rekenen tot de aanvangsdatum van de cursus:

i. Tot twee weken ervoor: 25%
ii. Tussen twee en één week ervoor: 50%
iii. Tussen één week en 3 dagen ervoor: 75%
vi. Minder dan 3 dagen ervoor: 100%

6. Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van SUE BDA en enig (rechts)persoon die bij de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst is ingeschakeld (tezamen hierna te noemen SUE BDA plus), is steeds beperkt tot directe schade en tot de prijs voor de betreffende opleiding/training.
b. SUE BDA plus is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de klant tijdens de cursus.
c. SUE BDA plus is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten van welke aard ook in het cursusmateriaal en/of in de door docenten mondeling verstrekte informatie en adviezen.
d. Aansprakelijkheid van SUE BDA plus voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid is niet uitgesloten.

7. Intellectuele eigendomsrechten

a. De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs-, model-, merk-, en handelsnaamrechten, op de grafische interface van de website van SUE BDA en op de teksten en afbeeldingen daarop, en op de door SUE BDA aan de klant verstrekte materialen, zoals maar niet beperkt tot syllabi, publicaties, templates, modellen, systemen, strategieën, structuren, tools, logo’s en pay-offs, rusten exclusief bij SUE BD en/of derden, waarmee SUE BD licentie-afspraken heeft.
b. De door SUE BDA verstrekte materialen zijn uitsluitend voor eigen gebruik door de klant bestemd en mogen door de klant alleen worden gebruikt binnen het kader van de opleiding/training waarvoor deze zijn verstrekt.
c. SUE | Influence Framework, SUE | Behavioural Design Canvas, SUE | Behavioural Design Method en SUE | Behavioural Ideation Model zijn handelsnamen van SUE Amsterdam BV. SUE is een geregistreerd merk van SUE BDA.
d. Het is de klant niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten van SUE BDA te gebruiken, in de meeste ruime zin van het woord.
e. Indien de klant de voorgaande bepalingen overtreedt, verbeurt hij/zij ongeacht of hem/haar de overtreding kan worden toegerekend en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of juridische procedure is vereist jegens SUE BDA een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 (tienduizend euro) per overtreding en een bedrag van € 1.000 (duizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt een en ander onverlet het recht om tevens schadevergoeding te vorderen.

8. Privacy

a. De gegevens die de klant bij de aanmelding verstrekt worden door SUE BDA uitsluitend gebruikt voor administratieve en communicatieve redenen verband houdend met de opleiding/training en de uitvoering ervan.
b. Mogelijk worden er tijdens of bij de afsluiting van de training/opleiding foto’s van de deelnemers gemaakt ten behoeve van aan de trainingen/opleidingen gerelateerde publiciteit van SUE BDA via internet en sociale media. Voorafgaand aan het maken van de foto’s zal toestemming gevraagd worden. Deze toestemming kan altijd worden herroepen.
c. SUE BDA handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie het privacy statement van SUE Amsterdam BV op de website.

9. Klachtenregeling

a. Klachten dienen per email (info@sueamsterdam.com) aan SUE BDA te worden gestuurd. SUE BDA bevestigt de ontvangst binnen 5 werkdagen en streeft ernaar de klacht binnen 2 weken op te lossen. Als er meer tijd nodig is, zal de klant hiervan binnen die termijn in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarbij zal er een indicatie worden gegeven wanneer SUE BDA verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
b. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met het voorstel van SUE BDA, kan hij/zij contact opnemen met Buro Blanchard, Pijnboomstraat 38, 2023 VS Haarlem, Nederland (http://blanchard.nl), hierna te noemen als onafhankelijke derde. Klachten kunnen per e-mail worden gestuurd naar frans@blanchard.nl
c. SUE BDA houdt zich aan het oordeel van deze onafhankelijke derde partij. Eventuele gevolgen zullen onmiddellijk door SUE BDA worden afgehandeld.
d. Alle correspondentie met betrekking tot klachtenregeling zal door BDA 1 kalenderjaar bewaard worden.

10. Geschillen

a. Op deze algemene voorwaarden en de met SUE BDA gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen over deze algemene voorwaarden en de met SUE BDA gesloten overeenkomst of die daaruit voortvloeien zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Altijd al geïntrigeerd geweest waarom mensen dingen wel of niet doen?

In onze Behavioural Design Fundamentals Course leren we je een praktische methode om menselijke beslissingen te ontcijferen en te vertalen naar betere producten, diensten en campagnes of beleidsvraagstukken..

Download de brochure

Ga je gang, er zijn geen verplichtingen!