Leveringsvoorwaarden.

Hier vind je de leveringsvoorwaarden van SUE | Behavioural Design. Ons ultieme doel is om je extreem enthousiast en buitengewoon tevreden te maken met onze trainingen en sprints, dus heb je nog vragen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden SUE | Behavioural Design

Algemene Voorwaarden SUE | Behavioural Design

 SUE Behavioural Design, is een handelsnaam van SUE Amsterdam B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54111757.

1. Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening van SUE Amsterdam B.V., handelend onder de naam SUE Behavioural Design, hierna “SUE BD”, en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en leveringen door of namens SUE BD.
  2. Onder de dienstverlening in deze voorwaarden vallen de door SUE BD gegeven workshops, adviezen, coaching en sprintdagen, hierna “de Diensten”.
  3. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de door SUE Behavioural Design Academy aangeboden en geboekte opleidingen en trainingen. Hiervoor gelden de Algemene Voorwaarden SUE Behavioural Design Academy.
  4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen Partijen overeengekomen.
  5. Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. Offertes en Aanbiedingen

  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Prijzen zijn exclusief BTW.
  2. In aanbiedingen en offertes vermelde termijnen zijn steeds indicatief en beginnen pas te lopen vanaf het moment dat de opdrachtgever alle verzochte informatie en materialen correct, volledig en bruikbaar heeft aangeleverd.

 

3. Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door SUE BD van de opdracht.
  2. SUE BD start niet eerder met de uitvoering van de overeenkomst dan na ontvangst van een PO-nummer indien van toepassing.
  3. Honorering van SUE BD vindt plaats conform de afspraken vastgelegd in de overeenkomst.
  4. SUE BD is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
  5. Wijzigingen in de overeenkomst, en/of wijzigingen in de planning zijn pas bindend als deze tijdig en schriftelijk zijn overeengekomen.
  6. Wijzigingen in de overeenkomst en/of de planning en/of een te laat aanleveren van informatie en materialen door opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de eerder overeengekomen termijnen/doorlooptijden niet haalbaar zijn.
  7. De meerkosten ten gevolge van wijzigingen en of te late aanlevering komen ten laste van de opdrachtgever. SUE BD informeert de opdrachtgever zo snel mogelijk over de financiële en/of kwalitatieve gevolgen.

 

4. Verplichtingen opdrachtgever

  1. De opdrachtgever verstrekt SUE BD alle informatie en materialen, die relevant zijn voor een juiste en kwalitatieve uitvoering van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en wijze.
  2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en materialen.
  3. De opdrachtgever spant zich in voor een actieve participatie van de deelnemende personen ten einde zo een succesvolle uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
  4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de deelnemende personen gebonden zijn aan de met betrekking tot de voor hen relevante artikelen van deze voorwaarden (art 7. aansprakelijkheid, art 8. Vertrouwelijkheid en geheimhouding, art 9. intellectuele eigendom en art 10. privacy).
  5. Als is overeengekomen dat de Diensten worden geleverd bij opdrachtgever dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor catering, beamer, flipover, markers, post-its en eventueel andere benodigde materialen en voorzieningen, tenzij uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk anders is afgesproken. Ook zullen dan door SUE BD additioneel reis-, parkeer- en verblijfkosten voor adviseurs, facilitators en trainers ter plaatse in rekening worden gebracht.

 

 

 

 

5. Verplichtingen SUE BD

  1. SUE BD levert een inspanningsverplichting en voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
  2. SUE BD zal gekwalificeerde adviseurs, facilitators en trainers inzetten bij de uitvoering van de overeenkomst en spant zich in voor een succesvolle uitvoering van de overeenkomst.
  3. SUE BD zal de van de opdrachtgever ontvangen informatie en materialen vertrouwelijk behandelen en deze desgewenst na afloop van de overeenkomst aan de opdrachtgever retourneren en of vernietigen.

 

6. Facturering en Betaling

  1. SUE BD factureert 75% van de in de overeenkomst overeengekomen bedragen voor aanvang van  de overeenkomst en 25% na afloop.
  2. SUE BD hanteert een betalingstermijn van 15 dagen met dien verstande dat de eerste tranche van 75% voor aanvang van de overeenkomst op het opgegeven IBAN-rekeningnummer moet zijn ontvangen. Bezwaar tegen (een gedeelte van) een factuur en/of de uitvoering laat de plicht tot tijdige en volledige betaling van de factuur onverlet.
  3. In geval van niet, niet-tijdige of niet-volledige nakoming van de betalingsverplichting, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat aanmaning is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de opdrachtgever over de hoofdsom de wettelijke handelsrente verschuldigd. SUE BD is vanaf dat moment gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  4. In geval opdrachtgever in gebreke blijft, zal SUE BD tot invordering overgaan en komen alle redelijke kosten van invordering voor rekening van opdrachtgever, met een minimum van € 250, -.

 

7. Aansprakelijkheid

  1. Iedere aansprakelijkheid van SUE BD en enig (rechts)persoon die bij de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst is ingeschakeld, hierna “ SUE BD plus”, is steeds beperkt tot directe schade en tot maximaal de in de overeenkomst overeengekomen prijs.
  2. SUE BD plus is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, of andere zaken, geen uitgezonderd.
  3. SUE BD plus is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de deelnemende personen.
  4. SUE BD plus is niet aansprakelijk voor fouten van welke aard ook in de van haar afkomstige door adviseurs, facilitators en trainers gebruikte bescheiden en materialen, zoals bedoeld hierna in artikel 8.1, en/of in de door hen mondeling verstrekte informatie en adviezen.
  5. Aansprakelijkheid van SUE BD plus voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid is niet uitgesloten.

 

8. Vertrouwelijkheid en Geheimhouding

  1. De opdrachtgever en SUE BD, hierna “Partijen”, zijn over en weer vertrouwelijke behandeling en geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter beschikking gestelde gegevens, informatie, opdrachten, werkzaamheden en materialen, waaronder begrepen de van SUE afkomstige offertes, ideeën, adviezen, concepten en andere bescheiden en materialen, zoals maar niet beperkt tot syllabi, publicaties, templates, modellen, systemen, strategieën, structuren, tools, logo’s en pay-offs, hierna “de Informatie”, die naar hun aard vertrouwelijk zijn en/of hebben te gelden als beschermd door enig recht van intellectuele eigendom of recht op bescherming van bedrijfsgeheimen.
  2. Partijen zullen de Informatie uitsluitend gebruiken in het kader van de verwerving en/of uitvoering van de overeenkomst en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming delen met derden anders dan de personen die deelnemen dan wel voor of namens SUE BD een bijdrage leveren aan de uitvoering van de overeenkomst.
  3. Ieder verdergaand gebruik of exploitatie van de Informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUE BD levert een inbreuk en daarmee overtreding van deze bepaling op.
  4. Partijen verplichten zich ertoe van zowel de in het vorige lid bedoelde personen als derden eenzelfde vertrouwelijke behandeling en geheimhouding van ‘de gegevens’ te verlangen.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs-, model-, merk-, en handelsnaamrechten op de grafische interface van de website van SUE BD en op de teksten en afbeeldingen daarop, en op de door SUE BD in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever en de deelnemende personen verstrekte materialen, zoals maar niet beperkt tot syllabi, publicaties, templates, modellen, systemen, strategieën, structuren, tools, logo’s en pay-offs, rusten exclusief bij SUE BD en/of derden, waarmee SUE BD licentie-afspraken heeft.
  2. SUE | Influence Framework, SUE | Behavioural Design Canvas, SUE | Behavioural Design Method en SUE | Behavioural Ideation Model zijn handelsnamen van SUE BD. SUE is een geregistreerd merk van SUE BD.
  3. De door SUE BD verstrekte materialen zijn uitsluitend voor eigen gebruik bestemd in het kader van de overeenkomst en mogen door de opdrachtgever en de deelnemende personen alleen worden gebruikt binnen het kader daarvan.
  4. Ieder verdergaand gebruik of exploitatie van deze materialen levert een inbreuk en daarmee overtreding van deze bepaling door de opdrachtgever op.

 

10. Privacy

  1. De persoonsgegevens, die de opdrachtgever verstrekt, worden door SUE BD uitsluitend gebruikt voor administratieve en communicatieve redenen verband houdend met de overeenkomst en de uitvoering ervan.
  2. Mogelijk worden er tijdens de uitvoering of bij de afronding van de overeenkomst foto’s van participanten gemaakt ten behoeve van de aan overeenkomst gerelateerde publiciteit van SUE BD via internet en sociale media. Voorafgaand aan het maken van foto’s zal toestemming gevraagd worden. Deze toestemming kan altijd worden herroepen.
  3. SUE BD handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie het privacy statement van SUE BD op de website.

 

11. In Company Training

  1. Als de in company training niet bij SUE BD plaatsvindt, is de offerte exclusief externe locatie- en cateringkosten en overige benodigde voorzieningen, en zullen Partijen voorafgaand schriftelijke afspraken maken over locatie, catering en aanwezigheid benodigde presentatiematerialen zoals beamer, flipover, stiften en post-its en overige benodigde voorzieningen en de daarvoor te maken kosten, die voor rekening van opdrachtgever zijn.
  2. Alle in de overeenkomst genoemde kosten zijn inbegrepen, meerkosten of extra leveringen worden altijd eerst met de opdrachtgever overlegd.

 

12. Annulering

  1. Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk voor de aanvangsdatum van de overeenkomst. Daarbij gelden de navolgende annuleringskosten (% van de overeengekomen prijs) die door SUE BD alsdan in rekening gebracht kunnen worden:
   1. Tot twee maanden ervoor:  20%
   2. Tussen twee maanden en één maand ervoor:  25%
   3. Tussen één maand en 2 weken ervoor:  50%
   4. Minder dan 2 weken ervoor: 100%

 

13. Overmacht

 1. In geval Partijen door overmacht verhinderd zijn de overeenkomst volledig en/of tijdig uit te voeren, hebben zij het recht de uitvoering op te schorten of, nadat twee maanden na het ontstaan van de overmacht verstreken is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met een schriftelijke verklaring, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden. Opdrachtgever zal in dat geval de kosten van het al uitgevoerde deel van de overeenkomst vergoeden.
 2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW worden tot omstandigheden van overmacht mede gerekend onteigening of confiscatie van voorzieningen; oorlog, vijandelijkheden, rebellie, terroristische activiteiten, lokale, regionale of nationale noodsituaties, sabotage of rellen; aardbeving, overstroming of andere extreme gevolgen van ongewoon zware weersomstandigheden; brand, explosies of andere rampen; epidemieën, pandemieën, quarantainemaatregelen; stroomstoring, computervirus, computer hack, storing in telecommunicatie-infrastructuur; overheidsmaatregelen; staking en werkonderbreking; wanprestatie van toeleveranciers of andere derden en in het algemeen alle van buitenkomende onvoorzienbare oorzaken en omstandigheden waar Partijen geen invloed op hebben.

 

14. Boete

 1. Indien de opdrachtgever het bepaalde in art 8 (vertrouwelijkheid en geheimhouding) en/of art 9 (intellectuele eigendom) overtreedt, ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend, verbeurt de opdrachtgever jegens SUE BD zonder voorafgaande ingebrekestelling of juridische procedure een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000, – (vijftigduizend euro) per overtreding en een bedrag van € 5.000, – (vijfduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverlet het recht om ook schadevergoeding te vorderen.

 

15. Geschillen

  1. Op deze algemene voorwaarden en de met SUE BD gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen over deze algemene voorwaarden en/of de met SUE BD gesloten overeenkomst of die daaruit voortvloeien zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

©Buro Blanchard/Mr. F.F. Blanchard
Haarlem, juni 2020, aangepast mei 2022

Leveringsvoorwaarden SUE | Behavioural Design Academy

SUE Behavioural Design Academy is een handelsnaam van SUE Amsterdam BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54111757.

 

Algemene voorwaarden consumenten (voor Particulier Onderwijs en Opleidingen)

Voor consumenten gelden de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Die zijn hier te vinden: https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/ .

In aanvulling op de hierboven staande Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO, zijn de onderstaande artikelen van toepassing op alle overeenkomsten met SUE Behavioural Design Academy (“de ondernemer”):  

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van uw eigendommen tijdens de opleiding/training.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten van welke aard ook in het cursusmateriaal en/of in de door docenten mondeling verstrekte informatie en adviezen.
 3. Aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid is niet uitgesloten.

 

Artikel 20 –  Vertrouwelijkheid en Geheimhouding

 1. U zult de door de ondernemer ter beschikking gestelde gegevens, informatie en materialen, waaronder begrepen de van de ondernemer afkomstige offertes, concepten en andere bescheiden en materialen, zoals maar niet beperkt tot syllabi, publicaties, templates, modellen, systemen, strategieën, structuren, tools, logo’s en pay-offs (hierna: ‘de Informatie’), die naar hun aard vertrouwelijk zijn en/of hebben te gelden als beschermd door enig recht van intellectuele eigendom of recht op bescherming van bedrijfsgeheimen, geheimhouden en vertrouwelijk behandelen.
 2. U zult de informatie uitsluitend gebruiken voor eigen gebruik en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer delen met derden anders dan de personen die aan de Academy deelnemen.
 3. Ieder verdergaand gebruik of exploitatie van de informatie levert een inbreuk en daarmee overtreding van deze bepaling op.

 

Artikel 21 – Boete

Als u de bepalingen uit de artikelen 6 en/of 20 van deze Algemene Voorwaarden overtreedt, verbeurt u ongeacht of de overtreding aan u kan worden toegerekend, en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of juridische procedure is vereist, jegens de ondernemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 (tienduizend euro) per overtreding en een bedrag van

€ 1.000 (duizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverlet het recht om ook schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 22 – Privacy

Mogelijk worden er tijdens of bij de afsluiting van de training/opleiding foto’s van de deelnemers gemaakt ten behoeve van aan de trainingen/opleidingen gerelateerde publiciteit van de ondernemer via internet en sociale media. Voorafgaand aan het maken van de foto’s zal toestemming gevraagd worden. Deze toestemming kan altijd worden herroepen.

Deze voorwaarden zijn aangepast in mei, 2022

Gedragscode 

SUE Behavioural Design Academy is in het bezit van het NRTO-keurmerk voor kwaliteit en professionaliteit. SUE Behavioural Design Academy volgt bij het opstellen van de algemene voorwaarden en klachtenregeling de richtlijnen van de NRTO en conformeert zich aan de gedragscode van de NRTO. De gedragscode is hier te vinden.

 

Algemene voorwaarden zakelijke klanten

Algemene Voorwaarden SUE Behavioural Design Academy

SUE Behavioural Design Academy is een handelsnaam van SUE Amsterdam BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54111757.

1. Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de via de website (https://suebehaviouraldesign.com/ ) van SUE Behavioural Design Academy (hierna SUE BDA) aangeboden en geboekte opleidingen en trainingen.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
  3. Toepasselijkheid van voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. Aanbod

  1. Het aanbod van opleidingen en trainingen, hierna “opleiding(en)/training(en)”, is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid en voldoende belangstelling.
  2. Klanten kunnen hun aanmelding binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst kosteloos herroepen door een email met daarin de mededeling tot annulering of herroeping van de aanmelding aan [email protected] te sturen. Al ontvangen cursusmateriaal moet dan gelijktijdig compleet in originele verpakking en onbeschadigd te worden geretourneerd.

 

3. Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door SUE BDA van de aanmelding voor deelname en wordt aangegaan voor de duur van de desbetreffende opleiding/training.
  2. SUE BDA werkt vanuit de missie ‘to unlock the power of behavioural psychology to nudge people into making better choices in work, life, and play’. SUE BDA behoudt zich daarom het recht voor om aanmelding van personen te weigeren, bijvoorbeeld van personen die werken of betrokken zijn bij een organisatie die racisme, seksisme, het gebruik van alcohol/drugs/tabak promoot, dierenrechten schendt of enige andere vorm van ongezond of onethisch gedrag promoot.
  3. SUE BDA spant zich in een kwalitatieve opleiding/training te leveren met gekwalificeerde trainers en spant zich ervoor in dat de klant deze met het beoogde gevolg afrondt.
  4. Klant spant zich in om met volle overgave en inzet in de opleiding/training te participeren ten einde deze met het beoogde gevolg af te kunnen ronden.

 

4. Prijs en betaling

  1. Vermelde prijzen zijn inclusief de kosten voor de op de website vermelde cursusmaterialen en exclusief BTW.
  2. SUE BDA factureert de prijs voor de opleiding/training onmiddellijk na bevestiging van de aanmelding.
  3. SUE BDA hanteert een betalingstermijn van 7 dagen, tenzij anders vermeld en met dien verstande dat het cursusgeld altijd door SUE BDA op het opgegeven IBAN-nummer voor aanvang van de opleiding/training moet zijn ontvangen.
  4. Betaling in maximaal 5 termijnen is mogelijk op basis van automatische incasso, mits bij aanmelding verzocht en toegestaan.
  5. In geval van niet, niet-tijdige of niet-volledige nakoming van de betalingsverplichting is SUE BDA gerechtigd de klant, na deze in verzuim te hebben gesteld, van (verdere) deelname aan de opleiding/training uit te sluiten zonder dat dit de nakoming van de volledige betalingsplicht tenietdoet. Ook kan SUE BDA de gemaakte redelijke kosten voor invordering in rekening brengen, met een minimumbedrag van € 250,-.

 

5. Annulering

  1. SUE BDA kan – uitsluitend ter beoordeling door SUE BDA – een opleiding/training annuleren onder aanbieding ter vrije keuze door de klant van deelname op een andere datum of van een voucher voor of restitutie van het (al) ontvangen cursusgeld.
  2. De klant kan zijn aanmelding voor de aanvang van de opleiding/training schriftelijk annuleren. Daarbij is de klant de navolgende percentages van het cursusbedrag verschuldigd te rekenen tot de aanvangsdatum van de opleiding/training:
 1. Tot twee weken ervoor: 25%
 2. Tussen twee en één week ervoor: 50%
 3. Tussen één week en 3 dagen ervoor: 75%
 4. Minder dan 3 dagen ervoor: 100%

 

6. Aansprakelijkheid

  1. Iedere aansprakelijkheid van SUE BDA en enig (rechts)persoon die bij de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst is ingeschakeld (tezamen hierna te noemen SUE BDA plus), is steeds beperkt tot directe schade en tot de prijs voor de betreffende opleiding/training.
  2. SUE BDA plus is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de klant tijdens de opleiding/training.
  3. SUE BDA plus is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten van welke aard ook in het cursusmateriaal en/of in de door trainers mondeling verstrekte informatie en adviezen.
  4. Aansprakelijkheid van SUE BDA plus voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid is niet uitgesloten.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs-, model-, merk-, en handelsnaamrechten, op de grafische interface van de website van SUE BDA en op de teksten en afbeeldingen daarop, en op de door SUE BDA aan de klant verstrekte materialen, zoals maar niet beperkt tot syllabi, publicaties, templates, modellen, systemen, strategieën, structuren, tools, logo’s en pay-offs, rusten exclusief bij SUE BD en/of derden, waarmee SUE BD licentie-afspraken heeft.
  2. De door SUE BDA verstrekte materialen zijn uitsluitend voor eigen gebruik door de klant bestemd en mogen door de klant alleen worden gebruikt binnen het kader van de opleiding/training waarvoor deze zijn verstrekt.
  3. SUE | Influence Framework, SUE | Behavioural Design Canvas, SUE | Behavioural Design Method en SUE | Behavioural Ideation Model zijn handelsnamen van SUE Amsterdam BV. SUE is een geregistreerd merk van SUE BDA.
  4. Het is de klant niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten van SUE BDA te gebruiken of te reproduceren, in de meeste ruime zin van het woord.

 

8. Vertrouwelijkheid en Geheimhouding

  1. De klant is SUE BDA vertrouwelijke behandeling en geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door SUE BDA ter beschikking gestelde gegevens, informatie en materialen, waaronder begrepen de van SUE BDA afkomstige offertes, concepten en andere bescheiden en materialen, zoals maar niet beperkt tot syllabi, publicaties, templates, modellen, systemen, strategieën, structuren, tools, logo’s en pay-offs (hierna: ‘de Informatie’), die naar hun aard vertrouwelijk zijn en/of hebben te gelden als beschermd door enig recht van intellectuele eigendom of recht op bescherming van bedrijfsgeheimen.
  2. De klant zal de Informatie uitsluitend gebruiken voor eigen gebruik en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUE BDA delen met derden anders dan de personen die aan de Academy deelnemen.
  3. Ieder verdergaand gebruik of exploitatie van de Informatie levert een inbreuk en daarmee overtreding van deze bepaling op.

 

9. Boete

  1. Als de klant de bepalingen uit de voorgaande artikelen 7 en/of 8 overtreedt, verbeurt hij/zij ongeacht of hem/haar de overtreding kan worden toegerekend en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of juridische procedure is vereist jegens SUE BDA een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 (tienduizend euro) per overtreding en een bedrag van € 1.000 (duizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverlet het recht om ook schadevergoeding te vorderen.

 

10. Privacy

  1. De persoonsgegevens die de klant bij de aanmelding verstrekt worden door SUE BDA uitsluitend gebruikt voor administratieve en communicatieve redenen verband houdend met de opleiding/training en de uitvoering ervan.
  2. Mogelijk worden er tijdens of bij de afsluiting van de training/opleiding foto’s van de deelnemers gemaakt ten behoeve van aan de trainingen/opleidingen gerelateerde publiciteit van SUE BDA via internet en sociale media. Voorafgaand aan het maken van de foto’s zal toestemming gevraagd worden. Deze toestemming kan altijd worden herroepen.
  3. SUE BDA handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie het privacy statement van SUE Amsterdam BV op de website.

 

11. Klachtenregeling

  1. Klachten dienen per email ([email protected]) aan SUE BDA te worden gestuurd. SUE BDA bevestigt de ontvangst binnen 5 werkdagen en streeft ernaar de klacht binnen 2 weken op te lossen. Als er meer tijd nodig is, zal de klant hiervan binnen die termijn in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarbij zal er een indicatie worden gegeven wanneer SUE BDA verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  2. Alle correspondentie met betrekking tot de klachtenregeling zal door BDA 1 kalenderjaar bewaard worden.

 

12. Geschillen

  1. Op deze algemene voorwaarden en de met SUE BDA gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen over deze algemene voorwaarden en/of de met SUE BDA gesloten overeenkomst of die daaruit voortvloeien zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

©Buro Blanchard/Mr. F.F. Blanchard

Haarlem, mei 2020, aangepast in mei 2022

Altijd al gefascineerd waarom mensen dingen doen (of juist niet)?

In onze Behavioural Design Fundamentals Course leren we je een praktische methode om het keuzesproces van mensen te ontcijferen en dit te vertalen in betere producten, diensten, campagnes of beleid..

Download de brochure

Doe het gerust, het is geheel vrijblijvend!